CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2016

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo số lượng và cơ cấu chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

của trường Đại học Lương Thế Vinh như sau:

Loại chỉ tiêu Khối ngành  
I II III IV V VI VII Tổng
Sau đại học                
Thạc sĩ     250         250
Đại học                
Chính quy     1900 300     100 2300
Liên thông CQ     400 60       460
Liên thông VLVH     200 200       400
Tổng cộng               3410

 

 Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO