QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP LUẬN VĂN THẠC SĨ

 QUY ĐỊNH

V/v  nộp luận văn Thạc sỹ

--------------------------------

          Để đảm bảo cho việc thu nhận Luận văn Thạc sỹ của các học viên cao học đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, và để thuận lợi cho công tác xử lý, lưu trữ luận văn của nhà trường. Hiệu trưởng quy định như sau:

Yêu cầu học viên sau khi bảo vệ xong phải nộp luận văn trực tiếp về thư viện đúng thời hạn theo đúng quy định của nhà trường.

- Học viên nộp 02 cuốn luận văn đã được chỉnh sửa  hoàn chỉnh theo biên bản của Hội đồng chấm luận văn(01 cuốn nộp tại Viện sau đại học, 01 cuốn nộp tại thư viện phòng 403 nhà học B). Kèm theo Giấy cam đoan đã chỉnh sửa luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng có xác nhận của Giảng viên hướng dẫn.( Giấy này đóng sau trang bìa lót).

- Học viên nộp 02 đĩa CD -ROM đính kèm. Nhãn đĩa CD - ROM phải chứa đầy đủ các thông tin như bìa của luận văn.Nội dung đĩa CD - ROM phải chứa  nội dung Luận văn thạc sỹ được lưu dưới dạng file pdf, đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn. Đĩa CD – ROM phải để trong hộp nhựa cứng, gáy dầy.

Sau khi học viên nộp đầy đủ luận văn, đĩa CD theo quy định,cán bộ phụ trách Thư viện sẽ cấp giấy chứng nhận làm căn cứ để học viên được nhận bằng tốt nghiệp sau này.

Hiệu trưởng nhà trường ra Quy định về lưu trữ luận văn hệ Thạc sỹ, yêu cầu Viện sau đại học, phòng HCQT và học viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi gửi:

- Viện sau ĐH, phòng HCQT/để Th

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 Đã ký

 

 

PGS.TS.Lê Trần LâmCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO