THÔNG BÁO TUYỂN PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ____________________________________

__________________

Số : 198/TB-ĐHLTV

 

Nam Định, ngày 04 tháng 11 năm 2016

                            

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Lương Thế Vinh

_________

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Lương Thế Vinh được ban hành theo Quyết định số 01/2004/QĐ-ĐHLTV-HĐQT; Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị,

Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo về việc tuyển dụng Phó Hiệu trưởng như sau:

1. Điều kiện dự tuyển:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe tốt;

- Có uy tín và năng lực quản lý, đã tham gia quản lý cấp bộ môn hoặc tương đương trở lên ở trường đại học ít nhất 5 năm;

- Có trình độ tiến sĩ.

- Tuổi đời không quá 65

- Có điều kiện làm việc tại trường 5 ngày/tuần

* Ưu tiên tuyển chọn người có hộ khẩu thường trú tại Nam Định

2. Quyền lợi:

- Lương và chế độ làm việc trả theo thoả thuận

3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển

- Lý lịch khoa học

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 7/11/2016 đến ngày 22/11/2016

5. Địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ phận tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức kế hoạch tài chính trường Đại học Lương Thế Vinh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định (Liên hệ A.Sơn, ĐT: 0982.421.324).

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;

- Các đơn vị trong nhà trường;

- BBT Website;

- Đảng uỷ, BCH Công đoàn trường;

- Lưu: VT, TC-KHTC.

HIỆU TRƯỞNG

          

(ĐÃ KÝ)

 

PGS.TS.Lê Trần Lâm 

 Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO