BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI (BA CÔNG KHAI)

 Thực hiện nội dung công văn số: 5496/BGD&ĐT – KHTC, ngày 8/11/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai, trường Đại học Lương Thế Vinh báo cáo nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai: theo quy định tại điều 12 của thông tư 09.

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy theo biểu mẫu 20.

- Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỉ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015 có việc làm theo biểu mẫu 21.

1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Công khai thông tin về cơ sở vật chất theo biểu mẫu 22.

- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo , cán bộ quản lý và nhân viên theo biểu mẫu 23.

1.3. Công khai về tài chính theo biểu mẫu 24.

Nhà trường thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử: http.ltvu.edu.vn.

2. Ý kiến đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện quy chế công khai theo thông tư 09.

Nội dung công khai quy định tại điều 12, 13 của thông tư 09, hàng năm nhà trường đều công khai cho sinh viên theo hình thức: Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Phụ lục và biểu mẫu báo cáo tại đây:

 Biểu mẫu 20

Biểu mẫu 21

Biểu mẫu 22

Biểu mẫu 23

Biểu mẫu 24

Bảng tổng hợpCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO