GIẢNG VIÊN TRẺ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC

Giảng viên Hồ Công Đức, sinh năm 1984, vào trường công tác từ 8/2008 tại khoa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nay thuộc khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Lương Thế Vinh thuộc lớp thế hệ thứ 2 của nhà trường. Việc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học của GV Hồ Công Đức đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ những người giảng viên trẻ nổi bật với nhiều tố chất mới, hiện đại của người giảng viên chính trị: vui tươi, năng động, thích ứng nhanh, kết hợp tốt giữa lý luận và thực tiễn…

Có thể nói, Giảng viên Hồ Công Đức đã thể hiện được vai trò tuổi trẻ của mình trong nhà trường, rất đáng để chúng ta tự hào và noi theo. Hy vọng rằng, thế hệ giảng viên trẻ của nhà trường sẽ không ngừng vươn lên về mọi mặt: sức khoẻ, trí tuệ, tư tưởng, bản lĩnh chính trị … để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động giảng dạy đối với sinh viên, học viên cũng như trong giao tiếp với mọi người.

Hội nghị báo cáo Luận án tại trường ĐH Lương Thế Vinh

Ông Trương Đức Huy - Chủ tịch HĐQT phát biểu trong Hội nghị

 

Hội đồng bảo vệ luận án và Giáo viên hướng dẫn

Bí thư chi bộ khoa Khoa học cơ bản tặng hoa chúc mừng NCS

Tóm tắt luận án:

- Đề tài luận án: “Vấn đề lợi ích và lợi ích nhóm trong quá trình khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện nay”.

- Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

- Mã số:  62 22 03 02

- Họ và tên nghiên cứu sinh: Hồ Công Đức

- Họ và tên người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn

- Cơ sở đào tạo: Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nghiên cứu vấn đề lợi ích và lợi ích nhóm trong quá trình khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. Tuy nhiên, trong những năm qua lợi ích nhóm tiêu cực đã gây ra nhiều bức xúc, nhức nhối trong dư luận xã hội. Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề lợi ích và lợi ích nhóm là cơ sở khoa học quan trọng để đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn lợi ích nhóm tiêu cực trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta là hết sức cần thiết. Bước đầu luận án đạt được một số kết quả chính sau.

Một là, luận án đã chỉ ra được một số hệ lụy cơ bản do lợi ích nhóm tiêu cực gây ra trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện nay, đó là mâu thuẫn giữa lợi ích riêng với lợi ích chung và mâu thuẫn giữa lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài.

Hai là, luận án góp phần chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hệ lụy nêu trên: 1) Do buông lỏng quản lý của các cơ quan nhà nước các cấp; 2) do cấp phép khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách tràn lan và tùy tiện; 3) do nhận thức và ý thức của một số cá nhân, doanh nghiệp yếu kém; 4) do hệ thống pháp luật về khai thác tài nguyên thiên nhiên chưa hoàn chỉnh, còn nhiều kẽ hở.

Ba là, trên cơ sở các nguyên nhân nêu trên luận án cũng đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đấu tranh chống lại lợi ích nhóm tiêu cực trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện nay: 1) nâng cao vai trò quản lý của nhà nước; 2) thực hiện việc khai thác một cách có quy hoạch, kế hoạch; 3) Tăng cường tính công khai minh bạch và dân chủ trong việc cấp phép khai thác; 4) nâng cao nhận thức và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân dân; 5) hoàn thiện hệ thống pháp luật trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Bốn là, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan hoạch định chính sách, cho sinh viên cũng như cho những ai quan tâm đến vấn đề lợi ích, lợi ích nhóm.

KỲ PHONGCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO