Chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán

Ngày: 04/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

( Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-ĐHLTV ngày    tháng 4  năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh)

Tên chương trình: Đào tạo đại học ngành Kế toán

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kế toán (Chuyên ngành kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán)

Mã số: 7340301

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đạo đức nghề nghiệp về kế toán; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý và kinh doanh; có kiến thức toàn diện về kế toán; làm tốt công tác kế toán trong các loại hình đơn vị.

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có được những khả năng sau:

 a. Về kiến thức

- Hiểu những kiến thức cơ bản về khoa học lý luận chính trị, đường lối chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, quy định pháp luật về kinh tế để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Vận dụng các kiến thức kinh tế cơ bản để giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung.

- Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực kế toán.

- Vận dụng các kiến thức về pháp luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán, đạo đức và tôn chỉ nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc kế toán.

- Vận dụng các kiến thức về tổ chức công tác kế toán (tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ, tài khoản, hệ thống báo cáo kế toán...) nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc trong các loại hình đơn vị kế toán.

- Lập kế hoạch tài chính, phân tích tình hình tài chính, đánh giá các hoạt động kinh tế giúp lãnh đạo đơn vị đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Tổng hợp, phân tích thông tin để tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, hoạch định chính sách tài chính

b. Về kỹ năng

- Tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc, dẫn dắt chuyên môn.

- Sử dụng thành thạo ngoại ngữ: Đọc, hiểu, dịch văn bản, giao tiếp bằng ngoại ngữ trong việc thực hiện các công việc kế toán.

- Kĩ năng tổng hợp cơ sở dữ liệu của đơn vị để lập các báo cáo kế toán (BCKT tài chính, BCKT quản trị)

- Lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết các vấn đề; khám phá và nghiên cứu các kiến thức trong lĩnh vực kế toán.

- Lập, kê khai, quyết toán thuế…, truyền đạt vấn kế toán bằng văn bản, thuyết trình… trong các loại hình đơn vị kế toán

c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm                   

- Làm việc độc lập, có kĩ năng phản biện và làm việc nhóm, đàm phán với đối tác. Có năng lực lập kế hoạch dự toán, quản lý nguồn nhân lực của đơn vị kế toán.

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp và xã hội. Nhận thức rõ về trách nhiệm nghề nghiệp, tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh tế.

- Tự định hướng, thích nghi với công việc kế toán thuộc các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Hướng dẫn, kiểm tra các công việc kế toán của bản thân và của đồng nghiệp.

Nội dung chương trình

TT

Nội dung

Số tín chỉ

Số tiết

Vị trí của học phần

Ghi chú

LT

TH

I

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

32

 

 

 

(11TC điều kiện)

1

Triết học Mác - Lênin

3

36

18

 

 

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

24

12

 

 

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

24

12

 

 

4

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

24

12

 

 

5

Lịch sử Đảng Cộng sản VN

2

36

18

 

 

6

Tin học đại cương

3

36

18

 

 

7

Tiếng Anh 1

2

24

12

 

 

8

Tiếng Anh 2

2

24

12

 

 

9

Tiếng Anh 3

2

24

12

 

 

10

Tiếng Anh 4

2

24

12

 

 

11

Tiếng Anh 5

2

24

12

 

 

12

Toán kinh tế

3

36

18

 

 

13

Lý thuyết xác xuất và thống kê toán học

3

36

18

 

 

14

Pháp luật đại cương

2

24

12

 

 

15

Giáo dục thể chất

3

 

 

 

 

16

Giáo dục quốc phòng- An ninh

8

 

 

 

 

II

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

93

 

 

 

 

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

30

 

 

 

 

 

Bắt buộc

24

 

 

 

 

1

Kinh tế vi mô 1

3

36

18

 

 

2

Kinh tế vĩ mô 1

3

36

18

 

 

3

Quản trị học

3

36

18

 

 

4

Tài chính - tiền tệ

3

36

18

 

 

5

Nguyên lý thống kê

3

36

18

 

 

6

Nguyên lý kế toán

3

36

18

 

 

7

Marketing căn bản

3

36

18

 

 

8

Kiểm toán căn bản

3

36

18

 

 

 

Tự chon

6

 

 

 

 

 

Tổ hợp 1

3

 

 

 

 

9a

Luật Kinh tế

3

36

18

 

 

9b

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

36

18

 

 

9c

Thương mại điện tử

3

36

18

 

 

9d

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

3

36

18

 

 

 

Tổ hơp 2

3

 

 

 

 

10a

Kinh tế lượng

3

36

18

 

 

10b

Phương pháp NCKH

3

36

18

 

 

10c

Soạn thảo các VB quản lý kinh tế

3

36

18

 

 

2.2.

Kiến thức ngành

24

 

 

 

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

 

1

Kế toán tài chính 1

3

36

18

 

 

2

Kế toán tài chính 2

3

36

18

 

 

3

Lập và phân tích báo cáo tài chính

3

36

18

 

 

4

Tổ chức công tác kế toán

3

36

18

 

 

5

Kế toán thuế

3

36

18

 

 

 

Tự chọn

9

 

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

 

6a

Kế toán quốc tế

3

36

18

 

 

6b

Luật và chuẩn mực kế toán

3

36

18

 

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

 

7a

Thực hành kế toán trong DN

3

15

60

 

 

7b

Thực hành kế toán thuế

3

15

60

 

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

 

8a

Quản trị doanh nghiệp

3

36

18

 

 

8b

Tài chính công

3

36

18

 

 

8c

Thị trường chứng khoán

3

36

18

 

 

8d

Tài chính doanh nghiệp

3

36

18

 

 

2.3

Kiến thức chuyên ngành

27

 

 

 

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

 

1

Kế toán Hành chính sự nghiệp

3

36

18

 

 

2

Kiểm toán BCTC

3

36

18

 

 

3

Kế toán quản trị

3

36

18

 

 

4

Kế toán máy

3

15

60

 

 

5

Kế toán ngân hàng

3

36

18

 

 

 

Tự chọn

12

 

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

 

6a

Kế toán bảo hiểm

3

36

18

 

 

6b

Kiểm toán ngân hàng

3

36

18

 

 

6c

Kế toán xây dựng cơ bản

3

36

18

 

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

 

7a

Kế toán thương mại dịch vụ

3

36

18

 

 

7b

Kế toán chứng khoán

3

36

18

 

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

 

8a

Hệ thống thông tin kế toán

3

36

18

 

 

8b

Kế toán công ty

3

36

18

 

 

 

Tổ hợp 4

 

 

 

 

 

9a

Thực hành Kiểm toán BCTC

3

15

60

 

 

9b

Thực hành kế toán HCSN

3

15

60

 

 

9c

Thực hành kế toán quản trị

3

15

60

 

 

2.4

Thực tập môn học

2

 

 

 

 

III

Tốt nghiệp

 

 

 

 

 

3.1

Thực tập tốt nghiêp

4

 

 

 

 

3.2

Khóa luận tốt Nghiêp

6

 

 

 

 

3.3

Tự chon thay thế khóa luận

6

 

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

 

 

Kiểm toán nội bộ

3

36

18

 

 

 

Kiểm soát quản lý

3

36

18

 

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

 

 

Kế toán ngân sách

3

36

18

 

 

 

Kế toán DN vừa và nhỏ

3

36

18

 

 

 

Tổng toàn khóa

125TC

 

 

 

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn
© 2021 Copyright: LTVU.EDU.VN - thanhbangcntt@hotmail.com
Lên trên