Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

Ngày: 29/04/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 (Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-ĐHLTV  ngày          tháng              năm 2021

của Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh)

 

Tên chương trình đào tạo: Đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh thương mại

Hình thức đào tạo: Chính quy

Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân về Quản trị kinh doanh thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao, nắm vững kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh thương mại ở doanh nghiệp, kiến thức hoạch định chiến lược, chính sách thương mại trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu, tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.    Nội dung chương trình

1. Kiến thức giáo dục đại cương

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

 

LT

TH

 

Bắt buộc

 32

 

 

 

1

Triết học Mác-Lênin

3

36

18

0

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

24

12

Triết học Mác – Lênin(1)

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

24

12

1 và Kinh tế chính tri..(2)

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

24

12

Sau 1;2; Chủ nghĩa xã hôi..(3)

5

Lịch sử Đảng CSVN

2

36

18

Sau 1;2;3; Tư tưởng HCM (4)

6

Pháp luật đại cương

2

24

12

0

7

Tin học đại cương

3

36

18

0

8

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

36

18

0

9

Toán kinh tế

3

36

18

0

10

Tiếng Anh 1

2

24

12

0

11

Tiếng Anh 2

2

24

12

Sau Anh 1

12

Tiếng Anh 3

2

24

12

Sau Anh 1,2

13

Tiếng Anh 4

2

24

12

Sau Anh 1,2,3

14

Tiếng Anh 5

2

24

12

Sau Anh 1,2,3,4

15

Giáo dục thể chất 1

30 tiết

 

 

Môn điều kiện

16

Giáo dục thể chất 2

30 tiết

 

 

Môn điều kiện

17

Giáo dục thể chất 3

30 tiết

 

 

Môn điều kiện

18

Giáo dục quốc phòng

5 tuần

 

 

Môn điều kiện

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở ngành

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước,

LT

TH

 

 

Bắt buộc

 24

 

 

 

19

Kinh tế vi mô 1

3

36

18

 

20

Quản trị học

3

36

18

 

21

Kinh tế vĩ mô 1

3

36

18

 

22

Marketing căn bản

3

36

18

 

23

Tài chính - tiền tệ

3

36

18

 

24

Nguyên lý thống kê

3

36

18

 

25

Nguyên lý kế toán

3

36

18

 

26

Ra quyết định quản trị

3

36

18

 

 

Tự chọn

6

 

 

 

 

Tổ hợp 1

3

 

 

 

27

Kinh tế lượng

3

36

18

 

28

Hệ thống thông tin trong quản lý

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

3

 

 

 

29

Luật Kinh tế

3

36

18

 

30

Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ

3

36

18

 

31

Pháp luật về thương nhân

3

36

18

 

Kiến thức ngành

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

32

Kinh tế thương mại

3

36

18

 

33

Quản trị tài chính

3

36

18

 

34

Chiến lược kinh doanh của doanh

nghiệp thương mại

3

36

18

 

35

Thương mại điện tử

3

36

18

 

36

Phân tích hoạt động kinh doanh 

3

36

18

 

 

Tự chọn  

9

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

37

Đạo đức kinh doanh và VH DN

3

36

18

 

38

Quan hệ công chúng

3

36

18

 

39

Thị trường chứng khoán

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

40

Thống kê doanh nghiệp

3

36

18

 

41

Tin học ứng dụng

3

36

18

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

42

Giao tiếp trong kinh doanh

3

36

18

 

43

Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế

3

36

18

 

44

Kinh doanh quốc tế

3

36

18

 

Kiến thức chuyên ngành

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

45

Quản trị hành chính văn phòng

3

36

18

 

46

Quản trị doanh nghiệp

3

36

18

 

47

Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

3

36

18

 

48

Quản trị chất lượng

3

36

18

 

49

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

3

36

18

 

 

Tự chọn

12

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

50

Hội nhập kinh tế quốc tế

3

36

18

 

51

Quản trị công nghệ và đổi mới

3

36

18

 

52

Quản trị tri thức

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

53

Kỹ thuật NV ngoại thương

3

36

18

 

54

Quản trị bán hàng

3

36

18

 

55

Quản trị quan hệ khách hàng

3

36

18

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

56

Tâm lý học quản trị kinh doanh

3

36

18

 

57

Kỹ năng quản trị

3

36

18

 

 

Tổ hợp 4

 

 

 

 

58

Thanh toán và tín dụng quốc tế

3

36

18

 

59

Kế toán quản trị

3

36

18

 

Tốt nghiệp

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

 

 

Khóa luận tốt nghiệp/các hp cuối khóa

6

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

60

Quản trị kinh doanh thương mại

3

36

18

 

61

Quản trị DN nhỏ và vừa

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

62

Khởi sự kinh doanh

3

36

18

 

63

Quản trị logistics

3

36

18

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn
© 2021 Copyright: LTVU.EDU.VN - Administrator@ltvu.edu.vn
Lên trên