Thông báo về việc sửa đổi nội dung trong Hướng dẫn Trình bày tiểu luận, bài tập lớn thay thế thi kết thúc học phần

Ngày: 17/09/2021

THÔNG BÁO

V/v sửa đổi nội dung trong Hướng dẫn số 155/HD-DHLTV của Trường Đại học Lương Thế Vinh ngày 30 tháng 8 năm 2021 về  "Hướng dẫn Trình bày tiểu luận, bài tập lớn thay thế thi kết thúc học phần"

 

          Kính gửi:

                        - Các Đơn vị trực thuộc Trường Đại học Lương Thế Vinh,

                        - Các lớp học thuộc Trường Đại học Lương Thế Vinh.

 

          Tiếp thu các ý kiến góp ý về nội dung đã nêu trong Hướng dẫn số 155/HD-Trường Đại học Lương Thế Vinh ngày 30 tháng 8 năm 2021 về  "Hướng dẫn Trình bày tiểu luận, bài tập lớn thay thế thi kết thúc học phần".

          Ngày 16 tháng 9 năm 2021 Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Lương Thế Vinh đã họp, thảo luận  và thống nhất Sửa lại nội dung của mục 3.2 và 3.3 trong Hướng dẫn số 155/HD-Trường Đại học Lương Thế Vinh ngày 30 tháng 8 năm 2021 về  "Hướng dẫn Trình bày tiểu luận, bài tập lớn thay thế thi kết thúc học phần" như sau:

          Nội dung đã nêu trong Hướng dẫn số 155/HD-DHLTV:

          3.2. Tiểu luận hoặc bài tập lớn phải được viết bằng tay

          3.3. Trang bìa và trang phụ bìa được đánh máy và trình bày theo mẫu./.

          Nay sửa đổi nội dung tại các mục trên như sau:

          3.2. Việc trình bày tiểu luận hoặc bài tập lớn do Giảng viên giảng dạy học phần lựa chọn, Khoa chuyên môn quyết định và thông báo cho người học./.

          3.3. Trang bìa và trang phụ bìa được trình bày theo mẫu./."

          Vậy Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo để các sinh viên, học viên, giảng viên và các đơn vị có liên quan biết và thực hiện đúng các nội dung có trong Thông báo này./.

                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                      TS. Nguyễn Gia Tín


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn
© 2021 Copyright: LTVU.EDU.VN - thanhbangcntt@hotmail.com
Lên trên