Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo từ xa

Ngày: 17/11/2021

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
       

 

                 Số: 99/QĐ-ĐHLTV                                         Nam Định, ngày 16 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý Viện Đào tạo từ xa

 

 
   

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 

Căn cứ Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Lương Thế Vinh;

Căn cứ Hợp đồng số 119/HĐHTĐT ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc Hợp đồng Hợp tác đầu tư thành lập Viện Đào tạo từ xa thuộc Trường Đại học Lương Thế Vinh;

Căn cứ Quyết định số 94/HĐT ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Lương Thế Vinh về việc thành lập Viện Đào tạo từ xa thuộc trường Đại học Lương Thế Vinh;

Căn cứ ý kiến của Nhà đầu tư gửi ngày 07/07/2021 về việc đề xuất nhân sự tham gia bộ máy quản lý Viện Đào tạo từ xa;

Căn cứ nhu cầu và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Bộ phận Tổ chức Cán bộ thuộc phòng Nghiên cứu Khoa học - Đảm bảo chất lượng và Quan hệ Quốc tế,

                                         QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu, sinh năm 1981, thạc sĩ Công nghệ Thông tin giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Đào tạo từ xa thuộc Trường Đại học Lương Thế Vinh, kể từ ngày 30/07/2021.

        Điều 2. Bà Trịnh Thị Thu có trách nhiệm điều hành và thực hiện các qui định, quy chế của Viện Đào tạo từ xa cũng như các qui định, quy chế của Nhà trường theo chức năng nhiệm vụ của Viện trưởng giao.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trưởng phòng NCKH - ĐBCL & QHQT; Viện Đào tạo từ xa, Trưởng các đơn vị có liên quan và bà Trịnh Thị Thu có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

    Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- HĐT (thay b/c);                                                                           (Đã ký)

- Chi bộ (thay b/c);

- Lưu VT.                                                                      PGS.TS Mai Quốc Chánh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Fax: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên