Quy định Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Thanh tra giáo dục trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 25/11/2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Thanh tra giáo dục trường Đại học Lương Thế Vinh

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 

          Căn cứ Quyết định số 259/2003/TTg, ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh; Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2018 về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập sang loại hình trường Đại học Tư thục Lương Thế Vinh;

          Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;

          Căn cứ Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

          Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường;

          Căn cứ Quy chế Đào tạo các trình độ Đại học, đào tạo trình độ Thạc sĩ trường Đại học Lương Thế Vinh;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Đảm bảo chất lượng và Quan hệ quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: "Quy định Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban Thanh tra giáo dục trường Đại học Lương Thế Vinh"

          Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng NCKH, ĐBCLĐT & QHQT, Trưởng các Khoa, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và người học trong toàn Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- HĐT (để b/c);                                                                      (Đã ký)

- HT, PHT (để biết)

- Chi bộ (để b/c);

- Lưu VT.                                                                   PGS.TS Mai Quốc Chánh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Fax: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên