Quyết định thành lập Ban thư ký tuyển sinh năm 2022

Ngày: 25/02/2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Thư ký tuyển sinh

Trường Đại học Lương Thế Vinh năm 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

            Căn cứ Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg ngày 05/12/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh;

          Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 02/10/2018 của Thủ tướng chính phủ v/v Chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường đại học tư thục;

            Căn cứ Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

           Căn cứ “Quy chế tuyến sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non” Ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường;

               Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Thư ký tuyển sinh Trường Đại học Lương Thế Vinh năm 2022 gồm các Ông, Bà có tên sau:

     1. Bà Đặng Thị Mỵ                       Uỷ viên HĐTS - Trưởng ban

      2. Bà Đặng Thị Duyên                            Cán bộ Phòng Đào tạo - Uỷ viên

     3. Bà Nguyễn Thị Hoà                   Cán bộ phòng Đào tạo - Ủy viên

Điều 2. Ban Thư ký tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tuyển sinh các hệ đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các Phòng, Khoa và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

    Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- HĐT (để b/c);                                                                              (Đã ký)

- Chi bộ (để b/c);

- Lưu VT.                                                                      PGS.TS Mai Quốc Chánh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên