Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Công Sáng

Ngày: 09/03/2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 

        Căn cứ Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

        Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học;

       Căn cứ quyết định số 259/2003/QĐ-TTg ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh và  Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/10/2018 về việc Chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường Đại học tư thục;

       Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07 tháng 07 năm 2021;

       Căn cứ Hợp đồng Lao động số 51/ĐHLTV-HĐLĐ ngày 09 tháng 4 năm 2021 giữa trường Đại học Lương Thế Vinh và ông Nguyễn Công Sáng;

       Xét đề nghị của Bộ phận Tổ chức cán bộ trường Đại học Lương Thế Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác tuyển sinh trường Đại học Lương Thế Vinh đối với ông Nguyễn Công Sáng, sinh ngày 18 tháng 04 năm1981, kể từ ngày 09 tháng 03 năm 2022. Lý do: ông Nguyễn Công Sáng đã hết thời hạn làm việc tại trường theo Hợp đồng Lao động đã ký ngày 04 tháng 4 năm 2021.

      Điều 2. Ông Nguyễn Công Sáng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc đang đảm nhiệm cho Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh xong trước ngày 08 tháng 3 năm 2022 theo qui chế hiện hành. Ông Nguyễn Công Sáng được trường Đại học Lương Thế Vinh chi trả các chế độ đến hết ngày 08 tháng 03 năm 2022 (nếu có).

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trưởng các đơn vị, các cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Công Sáng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                     Lê Hồng Khanh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Đường Cầu Đông - Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Zalo: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên