Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo

Ngày: 15/02/2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 

Căn cứ Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ quyết định số 259/2003/QĐ-TTg ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh; Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2018 về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường Đại học Tư thục;

Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07 tháng 07 năm 2021;

Căn cứ nhu cầu công việc, năng lực cán bộ và Hợp đồng Lao động số: 51/HĐLĐ-ĐHLTV ngày 15 tháng 02 năm 2022;

Xét đề nghị của Bộ phận Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Lương Thế Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo kiêm Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Lương Thế Vinh cho ông TS. Nguyễn Gia Tín, sinh ngày 02 tháng 06 năm 1958, trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

    Điều 2. Ông Nguyễn Gia Tín có trách nhiệm chi đạo, điều hành mọi mặt hoạt động về Đào tạo của trường Đại học Lương Thế Vinh theo đúng Quy chế Tổ chức Hoạt động; các Nội quy, Quy Chế, Quy định của Nhà trường và các văn bản pháp luật hiện hành. Ông Nguyễn Gia Tín được hưởng các chế độ theo Hợp đồng Lao động đã ký; tổng lương và các khoản phụ cấp là 14.000.000 đồng/tháng.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trưởng các đơn vị, các cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Gia Tín có trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                 (đã ký)

                                                                                             Lê Hồng Khanh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Fax: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên