Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Tư thục Lương Thế Vinh

Ngày: 02/02/2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH

     Căn cứ Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

     Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật giáo dục Đại học;

     Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-NĐTXD ngày 29/01/2021 v/v Công nhận Hội đồng trường, Trưởng ban Kiểm soát theo Nghị định 99 của Chính phủ ngày 30/12/2019 và Quy chế hoạt động của Trường Đại học Lương Thế Vinh;

     Căn cứ nhu cầu công việc và hồ sơ cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Công nhận Ông Mai Quốc Chánh là Hiệu trưởng Trường Đại học Tư thục Lương Thế Vinh;

Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng, theo nhiệm kỳ của Hội đồng Trường Đại học Tư thục Lương Thế Vinh.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

     Trưởng các đơn vị trong Trường, các đơn vị có liên quan và Ông Mai Quốc Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:        

- BGD&ĐT/để báo cáo;

- UBND tỉnh Nam Định/để báo cáo;

- Như  điều 2;

- Lưu: VT, TCCB.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Đức Huy

            


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn
© 2021 Copyright: LTVU.EDU.VN - Administrator@ltvu.edu.vn
Lên trên