Thành lập Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 12/05/2021

CHỦ TỊCH HĐT TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH

     Căn cứ Quyết định số: 1292/QĐ-TTg ngày 02/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường đại học tư thục;

     Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục;

     Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 29/03/2021 tại kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng NCKH – ĐBCL và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Lương Thế Vinh.

     Điều 2. Khoa hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường và các quy định pháp luật hiện hành.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng Khoa Giáo dục mầm non; Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐT/ để báo cáo;

- Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn TN/phối hợp;

- Như điều 3/ để thực hiện;

- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Đức Huy


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: (84-228) 3680.186 * Fax: (84-228) 3681.027
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn
© 2021 Copyright: LTVU.EDU.VN - Administrator@ltvu.edu.vn
Lên trên