Thành lập Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 12/05/2021

CHỦ TỊCH HĐT TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH

     Căn cứ Quyết định số: 1292/QĐ-TTg ngày 02/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường đại học tư thục;

     Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục;

     Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 29/03/2021 tại kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng trường ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng NCKH- ĐBCL và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Lương Thế Vinh

     Điều 2. Khoa hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường và các quy định pháp luật hiện hành.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng Khoa Y học cổ truyền; Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐT/ để báo cáo;

- Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn TN/phối hợp;

- Như điều 3/ để thực hiện;

- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Đức Huy

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

Khoa Y học cổ truyền

(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHLTV ngày 12/05/2021 của Chủ tịch HĐT)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Phạm Vĩnh Tường

Phó Trưởng phòng

Phụ trách

2

Nguyễn Minh Khôi

Cán bộ

 

3

Phạm Thị Duyên

Cán bộ

 

4

Nguyễn Thị Hương

Cán bộ

 

5

Phan Văn Dương

Cán bộ

Đang nghỉ ko lương

6

Đoàn Quang Tiến

Cán bộ

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Fax: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên