Thông báo Thu hồi Quyết định số 267/QĐ-ĐHLTV ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 22/11/2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v thu hồi Quyết định số 267/QĐ-ĐHLTV ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh

 

Căn cứ Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thú tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/10/2018 về việc Chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường Đại học tư thục;

Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07 tháng 07 năm 2021;

Căn cứ Quy chế Thực hiện Dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-HĐTLTV ngày 29 tháng 7 năm 2021;

Căn cứ Quy chế Đào tạo hệ Đại học và Quy chế Đào tạo hệ Thạc sĩ trường Đại học Lương Thế Vinh hiện hành;

          Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng Trường trường Đại học Lương Thế Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thu hồi Quyết định số 267/QĐ-ĐHLTV ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh về việc "thành lập Ban đào tạo, Ban khảo thí, Ban chuyên môn thuộc Viện Đào tạo từ xa trường Đại học Lương Thế Vinh", lý do:

          1. Quyết định ban hành chưa đúng quy trình;

          2. Có một số nội dung ghi trong Quyết định chưa đúng với các Quy chế hiện hành của trường Đại học Lương Thế Vinh.

          Điều 2. Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh có trách nhiệm báo cáo kết quả thu hồi Quyết định đã nêu tại Điều 1 với Chủ tịch Hội đồng Trường chậm nhất là ngày 26 tháng 11 năm 2021.

          Điều 3. Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan thuộc trường Đại học Lương Thế Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    Nơi nhận:                                               TM HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 3 (để thực hiện);                                                   CHỦ TỊCH

- HĐT (để b/c);                                                                           (Đã ký)

- Chi bộ (để b/c);

- Lưu VT.                                                                                  Trương Đức Huy


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Đường Cầu Đông - Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Zalo: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên