Quyết nghị công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 11/02/2022

QUYẾT NGHỊ

V/v công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Căn cứ Luật số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012 Quốc hội khóa XIII ban hành về Luật Giáo dục;

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14, ngày 19/11/2018 Quốc hội khóa XIV sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Luật 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 Quốc hội khóa XIII ban hành về Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ quyết định số 259/2003/QĐ-TTg ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh;

Căn cứ vào quyết định 1292/QĐ-TTg, ngày 02/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường đại học tư thục;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07/7/2021 của Hội đồng trường;

Căn cứ ý kiến tán thành của các nhà đầu tư góp vốn tại công văn số 03/CV-HĐTLTV ngày 17/01/2022 của HĐT về việc xin ý kiến các nhà đầu tư thay thế Chủ tịch HĐT (có biên bản kèm theo);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công nhận ông Lê Hồng Khanh là Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Lương Thế Vinh.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường Trường Đại học Lương Thế Vinh.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các đơn vị có liên quan và ông Lê Hồng Khanh chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Đường Cầu Đông - Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Zalo: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên