Khoa Cơ bản - Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức chung của các ngành, chuyên ngành của khối ngành máy tính và công nghệ thông tin; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên