Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục sinh viên, học viên (sau đây gọi chung là sinh viên); công tác quản lý sinh viên (bao gồm sinh viên các hệ chính quy đại học, sau đại học, văn bằng II, liên thông) trong Trường

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên