Phòng Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Phòng Pháp chế - Đảm bảo chất lượng có các chức năng sau:

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Tham mưu trong việc tổ chức thực hiện việc quản lý Nhà nước, tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và triển khai quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện các nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường theo đúng quy định.

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên