Nghị quyết về việc triển khai chủ trương thực hiện quyền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu và sử dụng vốn của các nhà đầu tư góp vốn.

Ngày: 08/03/2022

NGHỊ QUYẾT

KỲ HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, BAN GIÁM HIỆU,

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

Về việc triển khai chủ trương thực hiện quyền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu và sử dụng vốn của các nhà đầu tư góp vốn.

 

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          Căn cứ Quyết định số 259/2003/TTg, ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh; Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2018 về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập sang loại hình trường Đại học Tư thục Lương Thế Vinh;

          Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường;

          Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ tại trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-HĐT ngày 29 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Lương Thế Vinh;

          Căn cứ Nghị quyết kỳ họp Hội đồng Trường trường Đại học Lương Thế Vinh ngày 16 tháng 02 năm 2022 về chủ trương huy động vốn của Nhà đầu tư góp vốn xây dựng Trường;

          Căn cứ Thông báo số 15/TB-HĐTLTV ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc xin ý kiến các nhà đầu tư góp vốn về phương án đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của trường Đại học Lương Thế Vinh;

          Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến các Nhà đầu tư góp vốn về phương án đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của trường Đại học Lương Thế Vinh ngày 07 tháng 03 năm 2022 (trong đó ý kiến đồng ý của các nhà đầu tư hiện hữu chiến 87,95% tỷ lệ vốn góp ủng hộ phương án huy động thêm vốn để sửa chữa các toà nhà bị xuống cấp, chỉnh trang khuôn viên, xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm, mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo và kiểm chất lượng cơ sở  giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2917 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

          Căn cứ Biên bản kỳ họp Thường trực Hội đồng Trường, Ban giám hiệu, Đại diện nhà đầu tư trường Đại học Lương Thế Vinh ngày 07 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1. Thực hiện quyền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu theo các nguyên tắc:

          1.1. Thực hiện quyền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu:

          a) Số lượng tiền đầu tư dự tính phát hành: 11.495.467.000 (mười một tỷ bốn trăm chín mươi năm triệu bốn trăm sáu mươi bảy nghìn) đồng

          b) Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 (một) đồng được hưởng 01 (một) quyền, 01 (một) quyền được mua 01 (một) đồng mới)

          Ví dụ: Nhà đầu tư hiện đang sở hữu số tiền góp vốn đầu tư xây dựng Trường Đại học Lương Thế Vinh số tiền là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) sẽ có quyền góp vốn thêm: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn).

          1.2. Thời gian thực hiện quyền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu: bắt đầu từ ngày 10 tháng 03 năm 2022; kết thúc là 17 giờ 00 ngày 31 tháng 03 năm 2022.

          1.3. Nhà đầu tư có thể nộp tiền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu bằng một trong hai hình thức:

          - Nộp tiền mặt tại Bộ phận Kế toán của trường Đại học Lương Thế Vinh;

          - Nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng của Nhà trường:

          + Tên tài khoản: Trường Đại học Lương Thế Vinh;

          + Số tài khoản: 116000018518

          + Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Định (Vietinbank).

          1.4. Quy định về chuyển nhượng quyền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu:

          a) Thời gian chuyển nhượng quyền mua: bắt đầu từ ngày 10 tháng 03 năm 2022; kết thúc lúc 17 giờ 00 ngày 21 tháng 03 năm 2022.

          b) Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trường Đại học Lương Thế Vinh.

          c) Chuyển nhượng quyền mua: Nhà đầu tư hiện hữu của Trường Đại học Lương Thế Vinh có quyền chuyển nhượng quyền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian từ ngày 10/03/2022 đến 17h00 ngày 21/03/2022.

          d) Người chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư hiện hữu khác phải có đơn xin chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua phải có đơn xin mua. Đồng thời người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền đó cho người thứ ba trong thời gian từ ngày 10/03/2022 đến 17h00 ngày 21/03/2022.

          Điều 2. Số vốn huy động được từ các nhà đầu tư góp vốn được sử dụng để:

          a) Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình xây dựng (Nhà A, Nhà B, Nhà C) do đã bị xuống cấp;

          b) Chỉnh trang khuôn viên, xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm của Nhà trường;

          c) Mua sắm trang thiết bị, máy móc, dụng cụ, công cụ phục vụ đào tạo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Trường tổ chức việc thực hiện quyền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về chủ trương thực hiện quyền góp vốn phát hành thêm cho nhà đầu tư hiện hữu cũng như mục đích sử dụng vốn góp của các nhà đầu tư góp vốn theo qui định hiện hành.

          Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2022. Các đơn vị, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Hội đồng Trường vào kỳ họp tiếp theo./.

                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                                              Lê Hồng Khanh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên